It’s been four years since I started to study and work in parallel. It’s not easy. I was definitely not ready for this amount of commitment, responsibility, and cost. But now, four years later, it’s finally starting to turn out the way I want it to. So I decided to share how I combined my education with work.

You are not ready to make the right decisions in high school

Even though you have to decide to study or not and where you’re going to do it. When it comes to responsibility this is the first big decision in your life. Usually, kids don’t make decisions like this one before studies. So…


When you start your journey with coding, it’s hard to judge when you are ready to apply for a job. There’s not one “aha” moment when you finish the 10th course, and you know that “this is the time”. That’s why coding your first project can help you a lot.

What can I build?

Every single month or two I hear this question. I noticed that people get stuck at this stage. They struggle because any idea which comes to their mind seems to be not good enough. They haven’t typed any single line of code yet, but there’s already a problem. A big…


Do you know this idea of changing your place every week or two and get things done during breaks from traveling? I do. For some time I’ve been hearing about it a lot. I think that a lot of people around me felt in love with this idea, so I decided to try. This is a good piece of advice for everybody who wants to work during travel and be possible to do so.

Worth notice is the fact that I’m working as a graphic designer and front-end developer on a daily basis. …


“Look around you. Appreciate what you have. Nothing will be the same in a year.”

Na początku chciałem napisać ten tekst po angielsku, ale w sumie po co.

Ten rok to był pierwszy rok w moim życiu, gdy od początku — od pierwszego dnia, do ostatniego byłem w pełni odpowiedzialny za siebie — utrzymywałem się sam.

Własne ciało

Pamiętam, jak pierwszego stycznia obudziłem się na totalnym kacu i w sumie wtedy stwierdziłem, że czas to wszystko ogarnąć lepiej niż dotychczas. Więc mimo tego, że nie lubię postanowień noworocznych, od drugiego stycznia zacząłem chodzić na siłownię i dobrze się odżywiać. Wcześniej były tylko…


Niedawno minęło pół roku odkąd wyprowadziłem się z domu, zacząłem się sam utrzymywać i studiować informatykę zaocznie. Ogólnie powinienem chwalić sobie połączenie pracy i studiów. Wiele zyskałem. Rzeczywiście, dziś nie wyobrażam sobie ponownego zamieszkania z rodzicami. Jednak wiele też zmieniło to wszystko w moim postrzeganiu świata, kulturze pracy i higienie emocjonalnej. Nie zawsze było łatwo i wiem, że przede mną jeszcze wiele trudnych momentów.

Kiedyś było tak, że jak się nie uczyłem to dlatego, że:

  • nie chciało mi się,
  • spędzałem czas na YouTube’ie,
  • pisałem na blogu,
  • spałem,
  • itd;

Dziś wygląda to trochę inaczej. Nie tylko nie marnuję czasu, ale też…


I’ve been working in social media for more than a year. I have my podcast. I write here. I like it. I really do. I think that it is a lot more complex way to communicate with customers and fans of your blog/website/YouTube channel. Unfortunately, social media has one huge con — the fact that we simply wouldn’t see people who failed or got stuck. Why would we? If somebody didn’t get enough likes, shares and comments, he wouldn’t reach us.

It causes that everyone wants to get more reach extremely fast. That’s why companies for a long time thought…


Nagry­wa­nie pod­castu to cie­kawe zaję­cie szcze­gól­nie w Pol­sce, gdzie gdy powiedziałeś, że nagry­wasz pod­cast, to może jedna na 200 osób wiedziała, co to w ogóle zna­czy.

Z każ­dym rokiem świa­do­mość spo­łeczna rośnie, więc teraz jest to bar­dziej 1 na 100, a nawet zary­zy­ko­wał­bym stwier­dze­nie, że jedna na pięć­dzie­siąt osób. Jed­nak to nie świa­do­mość jest dzi­siaj tema­tem. Dziś wolał­bym podzie­lić się bar­dziej prze­my­śle­niami, jakie mam po 63 nagra­nych odcin­kach.

Łatwo powie­dzieć, by nie myśleć o mone­ty­za­cji, ale to tak naprawdę trzeba zro­zu­mieć!

Wła­śnie dla­tego nawią­za­łem we wstę­pie do świa­do­mo­ści Pola­ków na temat pod­ca­stów, bo na ten moment pod­cast jest moim zda­niem dodat­kiem do tre­ści, bądź przy­jem­no­ścią dla twór­ców, którą mogą podzie­lić się z innymi.


Sylwester Ciszek

To write a story…

To make a website, to build a marketing strategy and to record another episode of the podcast. That’s what my life is about for a while.

Then I post a story, update the website, make tasks which are included in the strategy and publish episode of the podcast.

I work, I always do it. No matter how I try to be the best in every single task.

Sometimes I simply can’t.

There are a lot of obstacles which appeared while I’m trying and sometimes no matter what I just have to stop, procrastinate a bit or…


How is it possible to be 19 years old and have 150 friends on Facebook?

This question appeared in my mind today when I was exploring Facebook. Suddenly, I clicked on my friend’s name and I saw that he has nearly 150 friends on Facebook. It made me quite surprised.

Nowadays, I have more than one thousand of friends on Facebook. Maybe 5–10% of them are the ones, who are really interested in what’s going on in my life. About 1% likes my post and talk with me. So after all, I don’t care about this number. …


Na początku napi­sa­łem tutaj o waflo­wa­niu się na even­tach bran­żo­wych w dużych mia­stach. Ale potem stwier­dzi­łem, że temat nad­uży­wa­nia kre­owa­nia się na zaje­bi­stego jest nieco szer­szy i nie warto się ogra­ni­czać.

Pozwól­cie, że zacznę od tego, skąd się bie­rze moja myśl

Ostat­nio, coraz czę­ściej, w sumie już parę razy dzien­nie sły­szę, że robię fajne rze­czy. To bar­dzo miłe i faj­nie doświad­czać uzna­nia, które wynika z sym­pa­tii, nie pod­li­zy­wa­nia się. Ale ja nie był­bym sobą, bez trud­nych pytań. I tak zadaję pyta­nie: „Ale co ja takiego faj­nego robię?”.

Potem ktoś odpo­wiada, że widział, że coś tam orga­ni­zuję. No faj­nie, spoko, ale wie­cie, przy­sze­dłem do tego tematu na gotowe i na moim…

Bartek Rogacewicz

Product Designer with a desire to manage a team of UX professionals.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store